دوشنبه ، 9 آذر ، 1394 13:15 English
27°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کيش اير7421F100دو شنبه13:50يزدطبق برنامه
کيش اير7131MD82دو شنبه14:10دبيطبق برنامه
نفت2629FA50دو شنبه14:15اهوازطبق برنامه
کيش اير7053MD83دو شنبه14:30تهراناعلام ورود(14:30)
آسمان3850AT72دو شنبه14:30بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7021MD83دو شنبه15:15تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1244F100دو شنبه15:45تهرانطبق برنامه
ماهان1043AB4دو شنبه15:55تهرانطبق برنامه
تابان6280MD82دو شنبه16:50اصفهانطبق برنامه
کيش اير7135MD82دو شنبه17:45دبيطبق برنامه
زاگرس4007MD82دو شنبه18:40مشهدطبق برنامه
کيش اير7431MD82دو شنبه18:45اهوازطبق برنامه
کيش اير7081MD82دو شنبه19:00تهرانطبق برنامه
آسمان3895AT72دو شنبه19:10شيرازطبق برنامه
زاگرس4071MD83دو شنبه19:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7423F100دو شنبه19:25اصفهانطبق برنامه
کيش اير7453MD82دو شنبه20:35تهرانطبق برنامه
کيش اير7461MD82دو شنبه21:00شيرازطبق برنامه
کيش اير7025MD83دو شنبه21:15تهرانطبق برنامه
معراج2820AB4دو شنبه21:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7139MD82دو شنبه22:15دبيطبق برنامه
کيش اير7179MD82دو شنبه22:45ابوظبيطبق برنامه
آسمان3845AT72دو شنبه22:50شيرازطبق برنامه
کيش اير7099F100دو شنبه23:05ساريطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1394/09/09 13:10
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما