چهارشنبه ، 5 شهريور ، 1393 15:19 English
35°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کيش اير7423MD82چهار شنبه15:30اصفهاناعلام ورود(15:30)
آتا5221MD83چهار شنبه15:45تهرانطبق برنامه
آسمان3805AT72چهار شنبه15:45شيرازطبق برنامه
ماهان1043AB4چهار شنبه15:55تهراناعلام ورود(15:55)
کيش اير7461F100چهار شنبه16:00شيرازطبق برنامه
کاسپين044MD82چهار شنبه17:15تهرانطبق برنامه
نفت2647FK50چهار شنبه17:30بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7437F100چهار شنبه18:30رشتطبق برنامه
کيش اير7081MD82چهار شنبه19:00تهرانطبق برنامه
زاگرس4071MD83چهار شنبه19:15تهرانطبق برنامه
آسمان3895AT72چهار شنبه19:30شيرازطبق برنامه
تابان6261MD82چهار شنبه20:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7453MD82چهار شنبه20:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7429MD82چهار شنبه21:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7021MD83چهار شنبه21:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7179F100چهار شنبه21:00ابوظبيطبق برنامه
کيش اير7029MD83چهار شنبه21:45تهرانطبق برنامه
زاگرس4080MD83چهار شنبه23:15کرمانطبق برنامه
کيش اير7139MD82چهار شنبه23:15دبيطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/06/05 15:20
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما