يکشنبه ، 4 آبان ، 1393 11:08 English
31°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کيش اير7143MD82یک شنبه11:15دبيطبق برنامه
کيش اير7063F100یک شنبه12:00بندر عباسطبق برنامه
ماهان4594B412یک شنبه12:30کرمانطبق برنامه
زاگرس4006MD82یک شنبه13:15اصفهانطبق برنامه
کيش اير7423MD82یک شنبه13:30اصفهانطبق برنامه
نفت2629FA50یک شنبه13:55اهوازطبق برنامه
زاگرس4007MD82یک شنبه14:00مشهدطبق برنامه
کيش اير7131F100یک شنبه14:00دبيطبق برنامه
کيش اير7053MD83یک شنبه14:30تهرانطبق برنامه
تابان6263MD82یک شنبه15:15تهرانطبق برنامه
ماهان1043AB6یک شنبه15:35تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1244F100یک شنبه15:55تهرانطبق برنامه
زاگرس4071MD83یک شنبه17:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7437F100یک شنبه17:10رشتطبق برنامه
کيش اير7135MD82یک شنبه17:45دبيطبق برنامه
اترک1912A320یک شنبه18:10مشهدطبق برنامه
آسمان3845F100یک شنبه18:20شيرازطبق برنامه
کيش اير7081MD82یک شنبه19:00تهرانطبق برنامه
تابان6261MD83یک شنبه20:15تهرانطبق برنامه
زاگرس4080MD83یک شنبه21:00کرمانطبق برنامه
کيش اير7461F100یک شنبه21:45شيرازطبق برنامه
آسمان3895AT72یک شنبه22:05شيرازطبق برنامه
کيش اير7139MD82یک شنبه22:15دبيطبق برنامه
کيش اير7029F100یک شنبه22:15تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/08/04 11:10
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما